Παιδικό κυνήγι θησαυρού

Πέντε ομάδες από το σχολείο μας πήραν μέρος στο παιδικό κυνήγι θησαυρού. Τα παιδιά διασκέδασαν, συνεργάστηκαν, έπαιξαν με την ψυχή τους.  Τα συγχαίρουμε για την αλληλεγγύη, την ομαδικότητα και την τήρηση των κανόνων. Μας έκαναν περήφανους.

Ευχαριστούμε τους Ανιχνευτές.  Χάρισαν ένα απολαυστικό   παιχνίδι στα παιδιά, τους έδωσαν όμορφα μηνύματα και εξασφάλισαν  τη διασκέδαση και την ασφάλειά τους.

Από το ιστοχώρο τουςkin αντιγράφουμε περισσότερες πληροφορίες για το κυνήγι.

20ο Παιδικό Κυνήγι Θηςαυροφ 04 & 05 Φεβρουαρίου 2017 ςτο Πανεπιςτήμιο Ρεθφμνου από τουσ Ανιχνευτζσ Σο “Σαξίδι ςε Άγνωςτο Πλανιτθ” ξεκίνθςε το ΢άββατο 4 Φεβρουαρίου, με τθν επίςκεψθ των ομάδων ςτο χϊρο του Πανεπιςτθμίου όπου είχε ηθτθκεί από τθν διοργανϊτρια ομάδα μια τςάντα τρόφιμα για τα ςυςςίτια τθσ Κυρίασ των Αγγζλων, ξεναγικθκαν ςτο χϊρο, είδαν ταινία με κζμα το μικρό Πρίγκιπα και διαςκζδαςαν με διάφορα παιχνίδια που είχε ετοιμάςει θ ομάδα των Ανιχνευτϊν. ΢το τζλοσ τθσ επίςκεψθσ όλα τα παιδιά και οι ςυνοδοί τουσ παρζλαβαν διακριτικό με το μικρό πρίγκιπα, με τον αρικμό τθσ ομάδασ τουσ που ιταν απαραίτθτο για το παιχνίδι τθσ Κυριακισ. Σθν Κυριακι 5 Φεβρουαρίου τα παιδιά κρατϊντασ τα λάβαρά τουσ, εγκαταςτάκθκαν ςτα αρχθγεία τουσ και παρακολοφκθςαν ζνα καλλιτεχνικό Δρϊμενο με το Θωμά Καντιφζ από τον Θεατρικό Περίπλου ςτο ρόλο του πιλότου και τθν Άννα Σηανιδάκθ ςτο ρόλο του Μικροφ Πρίγκιπα και υπό τθν ςυνοδεία πιάνου από τθν κ.Ρίκα Χαλκιαδάκθ, δόκθκε θ ζναρξθ του παιχνιδιοφ. Κάτω από το κρανίο τουσ τα παιδιά βρικαν οδθγίεσ για χαρτοκοπτικι , ζφτιαξαν πουλί με το χρϊμα τθσ ομάδασ τουσ, το κρζμαςαν ςτθ βελανιδιά που βριςκόταν ςτον χϊρο των αρχθγείων τουσ και πιραν ίδιο χρϊμα κουβάρι που μζςα βριςκόταν ο 1οσ γρίφοσ. Αφαιρϊντασ και προςκζτοντασ νοφμερα από γράμματα τθσ αλφαβιτου ζβριςκαν τθ φράςθ: ΠΗΓΑΙΝΕ ΢ΣΟΝ ΠΛΑΝΗΣΗ ΣΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΑ και αναηθτϊντασ ςτο χάρτθ τθν εικόνα του βαςιλιά πιγαιναν ςτο ςθμείο όπου ζβριςκαν ηωντανό βαςιλιά που ςτθν κάπα του βριςκόταν κρυμμζνο ταμπελάκι με τθ φράςθ «ΘΕΛΩ ΖΝΑ ΗΛΙΟΒΑ΢ΙΛΕΜΑ» του ζλεγαν τθ φράςθ και ζπαιρναν ςφραγίδα ςτο ςθμειωματάριό τουσ για να πάρουν τον επόμενο γρίφο από το Πλανθτάριο (αρχθγείο Ανιχνευτϊν) όπου γινόταν το τςεκάριςμα των ομάδων. Ο δεφτεροσ γρίφοσ ιταν ζνασ παγκόςμιοσ χάρτθσ με χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ που παρζπεμπαν ςε ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ που είχαν γράμματα επάνω τουσ. Βρίςκοντασ τισ ςωςτζσ χϊρεσ και κάνοντασ ςωςτά τθν αντιςτοίχιςθ ζβγαινε θ φράςθ: ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ Δ7, πιγαιναν εκεί βρίςκοντάσ το από το χάρτθ του παιχνιδιοφ και ςφραγίηονταν για να πάρουν από το πλανθτάριο τον επόμενο γρίφο ο οποίοσ ιταν τεςτ γνϊςεων με ερωτιςεισ από το βιβλίο του μικροφ πρίγκιπα που αφοφ ζπαιρναν ςυγκεκριμζνα γράμματα από τισ απαντιςεισ ζβγαινε θ λζξθ ΜΠΑΟΜΠΑΜΠ. Πθγαίνοντασ ςτο ςθμείο που υποδείκνυε θ αντίςτοιχθ εικόνα του χάρτθ ζβριςκαν ταμπελάκια που ςχθμάτιηαν τθ φράςθ ΟΙ ΢ΠΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΑΣΟΙ, τθ ςθμείωναν ςτο μπλοκάκι τουσ και ζπαιρναν από το πλανθτάριο τον επόμενο γρίφο. Ο γρίφοσ που ζπαιρναν περιείχε ερωτιςεισ και απαντιςεισ με χρϊματα που ζπρεπε να αντιςτοιχιςουν ςε αρικμθτιριο με χρωματιςτζσ μπίλιεσ και να βγάλουν τθ λζξθ ΓΤΜΝΑ΢ΣΗΡΙΟ. Πθγαίνοντασ εκεί με τθ βοικεια του χάρτθ τουσ, ζπρεπε να περάςουν μια δοκιμαςία προςπακϊντασ να περπατιςουν τζςςερα άτομα μαηί πάνω ςε αυτοςχζδια «ςκι» μια ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ. Σελειϊνοντασ τθ δοκιμαςία ζρχονταν ςτο πλανθτάριο όπου ζπαιρναν τον επόμενο γρίφο ςτον οποίο ζπρεπε να ενϊςουν τελείεσ για να ςχθματιςτεί ζνα θφαίςτειο, βρίςκοντασ το αντίςτοιχο εικονίδιο ςτο χάρτθ πιγαιναν εκεί όπου ιταν τοποκετθμζνο ζνα θφαίςτειο και κρυμμζνο κάτω από αυτό ζνα ταμπελάκι με τθ φράςθ ΟΙ ΕΚΡΘΞΕΙ΢ ΣΩΝ ΘΦΑΙ΢ΣΕΙΩΝ ΕΚΝΑΙ ΢ΑΝ ΦΩΣΙΑ ΢Ε ΣΗΑΚΙ τθ ςθμείωναν ςτο μπλοκάκι τουσ και πιγαιναν πλανθτάριο , ςφραγίηονταν και ζπαιρναν τον επόμενο γρίφο. Διαλζγοντασ γράμματα από


Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s